Pomiar sytuacyjno wysokościowy:

1. Aktualizacja mapy zasadniczej.
2. Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej.
3. Pomiary realizacyjne:
    Tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych.
    Tyczenie sieci uzbrojenia terenu.
4. Pomiary inwentaryzacyjne.

Prace geodezyjno – prawne:

1. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości.
2. Wznowienia granic.

Geodezyjna obsługa inwestycji:

1. Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej inwestycji.
2. Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.
3. Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego.

Pomiary specjalistyczne:

1. Pomiar pionowości budowli wysmukłych.
2. Pomiar objętości mas ziemnych.
3. Pomiar wysokości punktów niedostępnych.
4. Pomiary kontrolne masztów, kominów, elektrowni wiatrowych itp.
5. Obmiary lokali usługowych i mieszkalnych.

Współpracujemy również z architektami, rzeczoznawcami majątkowymi oraz pośrednikami w obrocie nieruchomościami.